Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước

Sách Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước pdf ebook doc epub word wattpad prc đọc online .

👉 Link Sách: https://bit.ly/2RcTGJW

1. Review sách Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước

Sách ebook review Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước file pdf dowload word audio mp3 trong danh mục: Sách kinh tế / Sách tài chính, kế toán có giá chỉ: 260.000 ₫, xếp hạng: Đứng thứ 90 trong Top 1000 Sách tài chính, kế toán bán chạy tháng này, đi kèm với hơn: nhận xét, đánh giá từ độc giả.

👉 XEM SÁCH

2. Thông tin sách Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước

Sách Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước , Công ty phát hành Nhiều công ty phát hành SKU 5067558344708.

3. Mô tả sách Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước

Ngày 13-3-2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTC Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước. Thông tư này quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước khi ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước; quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công;… Cụ thể như: Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28-12-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15-02-2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15-01-2019 Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 14-01-2019 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11-01-2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28-01-2019  quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20-02-2019 Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC­ – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN QUỸ, THU, CHI QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC. Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất:     Quy định mới về quản lý thu, chi qua kho bạc nhà nước Phần thứ hai:       Luật Ngân sách Nhà nước Phần thứ ba:        Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,  miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán Phần thứ tư:         Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Phần thứ năm:     Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tài sản, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị Phần thứ sáu:      Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí